تبلیغات
سایت تخصصی علوم دامی ایران
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
تعیین درجه لنگش (Locomotion scoring)

تعیین درجه لنگش (Locomotion scoring)

درجه لنگش براساس مشاهده نحوه ایستادن و راه رفتن حیوان تعیین میشود. همچنین تعیین درجه لنگش روشی بسیار موثر برای تشخیص به موقع ناهنجاریهای سم می باشد.

درجه لنگش باید در یک سطح صاف که گاو بتواند به راحتی ایستاده و راه برود تعیین شود. براساس جدول و شکل زیر درجه لنگش به 5 حالت مختلف تقسیم بندی میشود:
اسکور1: سطح ستون مهره (Top line) در هنگام ایستادن و راه رفتن صاف است. 
اسکور2: سطح ستون مهره در هنگام ایستادن صاف ولی هنگام راه رفتن قوسی شکل است. 
اسکور3: سطح ستون مهره صاف نیست یا درهنگام راه رفتن و ایستادن قوسی شکل است. 
اسکور4: گاو در یک یا چند پای خود احساس درد میکند. 
اسکور5: گاو به شدت دچار لنگش شده است.منابع برای مطالعه بیشتر


Amstel, S.V. and Shearer, J. 2006. Manual for Treatment and Control of Lameness in Cattle
Burgi k. 2006. DAIRY CATTLE LAMENESS:  CAUSES AND EFFECTS.
Greenough, P.R. 1985. The subclinical laminitis syndrome. Bov. Pract. 20:144-149
Greenough, P.R. and Vermunt, J.J. 1991. Evaluation of subclinical laminitis in a dairy herd and observations on associated nutritional and management factors. Vet. Rec. 128:11-17.
Haley L. A. 2009. Lameness and Locomotion Scoring of Dairy Cows. (Book)
JAMES E. N. 1996. Bovine Acidosis: Implications on Laminitis. Agway Research Center Research and Development, Tully, NY 13159
Kenneth V. N, Nigel B. C, Garrett R. O. 2004. Investigation Strategies for Laminitis Problem Herds. Journal of Dairy Science 87
Nocek, J.E. 1997. Bovine acidosis: Implications on laminitis. J. Dairy Sci. 80:1005-1028.
Shearer, J. and Amstel, S.V. and Gonzales, A. 2005. Manual of Foot Care in Cattle.
Vermunt, J.J. and Greenough, P.R. 1994. PREDISPOSING FACTORS OF LAMINITIS IN CATTLE جمعه 6 تیر 1393  07:30 ب.ظ    افشین سیفی جمادی